11.7.17

Ανάπτυξη 1,5% για το 2017 «βλέπει» ο Moody’s...

Στο 1,5% του ΑΕΠ διαμορφώνεται η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας για το 2017 σύμφωνα με εκτιμήσεις από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's ο οποίος συν τοις άλλοις σημειώνει ότι το...
πιστοληπτικό προφίλ της χώρας παρουσιάζει βελτίωση.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η μεγέθυνση του ελληνικού ΑΕΠ θα επιταχυνθεί στο 2% το 2018, με κυριότερους μοχλούς ανάπτυξης τις επενδύσεις και την κάπως μεγαλύτερη ιδιωτική κατανάλωση, στο πλαίσιο μίας βελτιωμένης αγοράς εργασίας.

Ακόμη επισημαίνεται ότι το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας βελτιώνεται, με την οικονομία να έχει θετικό πρόσημο ανάπτυξης και τα δημόσια οικονομικά να έχουν σταθεροποιηθεί, σε σύγκριση με το παρελθόν. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου ελληνικού προγράμματος φέρνει την απαραίτητη ρευστότητα στην οικονομία και βελτιώνει τις προοπτικές επενδύσεων.

Ωστόσο, όπως τονίζει ο Moody’s, το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας παραμένει περιορισμένο λόγω του πολύ υψηλού επιπέδου δημόσιου χρέους, του αδύναμου τραπεζικού τομέα και των αβεβαιοτήτων σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων...

Δεν υπάρχουν σχόλια: