18.7.17

Τελευταίες «ρυθμίσεις»...

Δημόσιος τομέας, υπάλληλοιγια να πάρει μπροστά ο εξωδικαστικός μηχανισμός...

Σε αγώνα δρόμου έχουν αποδυθεί τα συναρμόδια υπουργεία (Οικονομικών, Οικονομίας και Εργασίας) και...
οι τράπεζες ώστε έως τις 3 Αυγούστου να έχει τεθεί σε εφαρμογή ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων.

Ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), Φώτης Κουρμούσης, παρουσίασε στις τράπεζες την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα γίνεται η διαχείριση των υποθέσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Η πλατφόρμα είναι ήδη διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και απομένει η διασύνδεση με τις τράπεζες.

Κύκλοι του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αναμένουν άμεσα πιθανές προτάσεις των τραπεζών για βελτιώσεις και τροποποιήσεις ώστε να εξεταστούν και αν κριθεί απαραίτητο να ενσωματωθούν εγκαίρως, όπως διαβεβαιώνουν.

Σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά, η επιχείρηση που θέλει να ενταχθεί στον μηχανισμό θα μπαίνει στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του ΤΑΧΙS ώστε να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και να δει τις οφειλές της στα ασφαλιστικά ταμεία, στο Δημόσιο και στις τράπεζες.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει κυρίως τις παρακάτω λειτουργίες και εφαρμογές:

● Ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στη διαδικασία μέσω των μοναδικών κωδικών για χρήση των εφαρμογών του συστήματος TAXISnet του υπουργείου Οικονομικών.

● Υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγγράφων σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή.

● Αυτοματοποιημένο σύστημα ανάθεσης υπόθεσης σε συντονιστή.

● Σύστημα επικοινωνίας μεταξύ συντονιστών και ΕΓΔΙΧ.

● Πρόσβαση συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών στο περιεχόμενο της αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη και στα συνοδευτικά έγγραφα.

● Σύστημα επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών.

● Εκδοση πιστοποιημένων εγγράφων.

● Υπολογιστικές εφαρμογές.

Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμότητες που απομένουν για να «τρέξει» ο εξωδικαστικός μηχανισμός, η κυριότερη είναι η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας για τις οφειλές επιχειρήσεων των οποίων οι συνολικές οφειλές δεν ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ.

Η διαδικασία γι’ αυτή την κατηγορία θα είναι απλοποιημένη και η πρόταση ρύθμισης θα παράγεται με αυτοματοποιημένο τρόπο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Οι ιδιαίτερα αυστηροί όροι για να μπεί μια εταιρεία σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης χρεών

Από κρησάρα θα περνάει το υπουργείο Οικονομικών τις προτάσεις αναδιάρθρωσης των οφειλών που θα υποβάλλουν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού (ν. 4469/2017).

Τις προϋποθέσεις για την ένταξη των επιχειρήσεων αυτών στη ρύθμιση και σε ένα πρόγραμμα έως και 120 δόσεων ορίζει σχετική εγκύκλιος της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου.

Οι όροι που καθιερώνονται είναι ιδιαίτερα αυστηροί και προβλέπουν τα εξής:

►1. Για να υπερψηφίσει το Δημόσιο πρόταση επιχείρησης για αναδιάρθρωση των οφειλών της θα πρέπει μεταξύ άλλων:

■ Να έχει γίνει πλήρης αποτίμηση της αξίας των ακινήτων της επιχείρησης. Η αποτίμηση θα πρέπει να αποτυπώνεται σε έκθεση εκτιμητή ακινήτων.

Αν δεν υπάρχει έκθεση εκτιμητή, το Δημόσιο θα λαμβάνει υπόψη του τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων του οφειλέτη, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

■ Να έχει γίνει πλήρης αποτίμηση της αγοραίας αξίας των κινητών πραγμάτων που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη-επιχειρηματία, όπως ενσώματα και άυλα πάγια πλην ακινήτων, αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. απαιτήσεις, τίτλοι, καταθέσεις, μετρητά, μετοχές).

Η αγοραία αξία των παραπάνω κινητών πραγμάτων πρέπει να προκύπτει είτε από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικά βιβλία ή για οφειλέτη με διπλογραφικά βιβλία και ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 1.500.000 ευρώ, είτε από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 1.500.000 ευρώ.

►2. Για να υπολογιστεί η «ικανότητα αποπληρωμής» του οφειλέτη-επιχειρηματία, δηλαδή το ποσό που δύναται να αποπληρώσει συνολικά έναντι των οφειλών του προς όλους τους πιστωτές εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί τους 120 μήνες, θα λαμβάνονται υπόψη:

■ Για νομικά πρόσωπα (είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη) τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης, η υποχρέωση αποπληρωμής φόρων, η ανάγκη για πραγματοποίηση επενδύσεων απαραίτητων για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, οι καταθέσεις, καθώς και το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

■ Για φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομική επιχείρηση (είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη), τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης, τα έσοδα από άλλες πηγές, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οι οφειλές που προέρχονται από άλλη αιτία εκτός της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι καταθέσεις, καθώς και το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι οφειλές προς το Δημόσιο, οι οποίες θα εντάσσονται στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού αναδιάρθρωσης, θα μπορούν να ρυθμιστούν έως και 120 μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 50 ευρώ.

Μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης, τυχόν ανταπαίτηση του οφειλέτη-επιχειρηματία κατά του Δημοσίου θα συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση. Τυχόν υπόλοιπο ποσό θα επιστρέφεται στον οφειλέτη.

Εφόσον η γενεσιουργός αιτία της απαίτησης κατά του Δημοσίου ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, με τον συμψηφισμό θα πιστώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, οφειλές εκτός σύμβασης, δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων που εντάσσονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών, δόσεις της σύμβασης αναδιάρθρωσης και οι προβλεπόμενες στη σύμβαση προς διαγραφή οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση.

Αν η γενεσιουργός αιτία της απαίτησης κατά του Δημοσίου ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, θα πιστώνονται κατά προτεραιότητα οι δόσεις της σύμβασης αναδιάρθρωσης, οι δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων που εντάσσονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών και οφειλές εκτός σύμβασης...


efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: