23.7.17

Εθελοντικό... μνημόνιο!..

Σε εθελοντικό "μνημόνιο" θα μπουν 300.000 επιχειρήσεις, οι οποίες θα επιδιώξουν να λύσουν το πρόβλημα της υπερχρέωσής τους μέσω του...
εξωδικαστικού μηχανισμού, προσδοκώντας στη διάσωσή τους με βάση την πραγματική ικανότητα αποπληρωμής των χρεών τους.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός (νόμος 4469/2017), που τίθεται σε εφαρμογή στις 3 Αυγούστου, θα αποτελέσει το βασικότερο "εργαλείο" για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης των επιχειρήσεων και τη μείωση των "κόκκινων" δανείων, αναζητώντας δίκαιες και βιώσιμες λύσεις για τις επιχειρήσεις που θα αιτηθούν την ένταξή τους σε αυτόν. Υπολογίζεται ότι αφορά τουλάχιστον 150.000 επιχειρήσεις με χρέη προς τις τράπεζες και τουλάχιστον άλλες τόσες με χρέη προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Πρόκειται για επιχειρήσεις μεγάλες, μεσαίες, μικρές και ατομικές, οι οποίες θα ανοίξουν εθελοντικά πλήρως τα "χαρτιά" τους έναντι των πιστωτών τους, αποδεικνύοντας έτσι ότι επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, με βάση όμως τις πραγματικές οικονομικές τους δυνατότητες. Οι επιχειρήσεις αυτές θα διαχωρίσουν έτσι τη θέση τους από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, για τους οποίους πλέον δεν θα υπάρξει καμία ανοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, ακίνητα, καταθέσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τόσο της επιχείρησης, όσο και του επιχειρηματία και συγγενικών του προσώπων, θα πρέπει να συνυποβάλλονται από την επιχείρηση με την αίτησή της για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ο νόμος απαιτεί υποβολή καταλόγου των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους ώστε να μπορεί να υπολογιστεί η αξία της ρευστοποίησής τους. Η επιχείρηση θα πρέπει, επίσης, να συνυποβάλει με την αίτηση υπαγωγής, πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, καθώς και πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη. Παράλληλα, να κάνει δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση κάθε περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε την τελευταία πενταετία, καθώς και να υποβάλει στοιχεία για την καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους, ή κάθε άλλη συναλλαγήπου έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών από την υποβολή της αίτησης. Απαιτείται, επίσης, να υποβάλει στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με ημερομηνία μεταγενέστερη της 1ης/1/2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η/1/2012. Και, τέλος, κατάλογο των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Πρόκειται για ένα πλέγμα απαιτήσεων που "δεσμεύει" ακίνητα, καταθέσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία του οφειλέτη επιχειρηματία, αλλά που οριοθετεί σαφώς τον συνεργάσιμο από τον μη συνεργάσιμο οφειλέτη και παρέχει εχέγγυα δίκαιης αντιμετώπισης και των επιχειρήσεων που, παρά την κρίση, παρέμειναν συνεπείς στην αποπληρωμή των δανείων τους...

topontiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: